Czas zawarcia umowy frankowej i jej długość trwania nie ma wpływu na postępowanie prowadzące do unieważnienia lub uznania za nieważną tej umowy. Od czasu, w którym została zawarta ta umowa będzie zależał tryb podjętego przez nas postępowania sądowego, co w poszczególnych przypadkach jest indywidualnie rozpatrywane i omawiane z klientem.